Училището днес

Кои сме ние?

Училише «Васил Левски» - гр.Троян е съвременно среднообщообразователно училище, в което се обучават 830 ученици в 34 паралелки  от първи до дванадесети клас. То  изгражда личности - знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски манталитет, способни да живеят пълноценно в Троян, България, Обединена Европа и света!

 

Училището предоставя качествено образование с високо ниво на общообразователна, профилирана  и професионална подготовка, с успешно завършване на клас, етап и  степен, с придобиване както на  основно и средно  образование, така и на професионална квалификация  в областта на туризма

Имаме за свои приоритети:  чуждоезиковата  и  хуманитарна профилирана подготовка; усвояването на непрекъснато развиващите се информационни и комуникационни технологии; професионалното обучение и квалификация по специалността «Организация на хотелиерството»!

 

 

Стремим се да осигурим европейски стандарти в  обучението и възпитанието. Учениците са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост! А училището - нашата Вселена!

Девизът ни  е мисълта на «най-великия българин» Васил Левски - патрон на нашето училище: "Времето е в нас и ние сме във времето!"

Ние се променяме, за да се развиваме във времето и  за да успеем да получим заслужено реноме на  най-доброто училище в Троян и региона.

Троян, България и Европа очакват от нас  и нашето училише принос в своето развитие  и просперитет, защото ние сме част от тях, а те  са част от нас!

 

Визия на нашето училище


Към какво се стремим?


Ние - ръководство, учители, ученици и родители - отстояваме идеята СОУ «Васил Левски»-Троян да се утвърди сред водещите културно-образователни институции в Ловешка област с ефективно  управление и европейска визия. Институция, в която учениците да получават качествена подготовка на европейско ниво, а учителите  да имат високо самочувствие, отлична квалификация и мотивация за работа.

Ние сме отворени за партньорство с институциите, местната общност, неправителствените организации, както  и с множащите се наши и чуждестранни партньори

Ние работим в екип, уважаваме всички, които имат продуктивни иновационни идеи, реализират значими инициативи и работят усърдно и отговорно за успеха и имиджа  на училището.

Ние превръщаме училището в желана територия, в територия  за изява на всеки индивидуален талант.

 

 

Ние искаме да бъдем сред най-добрите, защото вярваме, че можем, и защото знаем, че го заслужаваме!

 

Училището днес


Ние се гордеем:


* с 95-годишната си  история и с богатите си  традиции;
с прилагането на нови европейски образователни и управленски модели;
с неоспоримите постижения в обучението, възпитанието и реализацията на учениците;
с ориентираното към пазара на труда обучение;
с наличието на квалифицирани учители и иновативни преподавателски практики;

 

с модернизираната, естетизирана, уютна и сигурна среда;
с единствения в областта «Европейски коридор»;
с благоприятната  творческа атмосфера;
с интензивния и интересен вътрешноучилищен живот;

 

с разнообразната извънкласна дейност
със сътрудничеството между учители и ученици;
с работата по национални и международни проекти, която  отваря училището ни към света

 

 

 

със силното ученическо самоуправление, умело направлявано от Ученическия съвет 
с училищния вестник «Междучасие» и с училищния сайт: www.vlevski.eu
с активното Училищно настоятелство и с партньорствата на различни нива.

 

През годините на своето развитие училището ни е доказало своите възможности и перспективите, които дава. То отстоява и утвърждава своя авторитет чрез престижните изяви на учители и ученици. Високите критерии задължават педагозите да бъдат аристократи на духа със самочувствие и желание за реализация.

 

 

 

От учителя тук се изисква много - да води и озарява с дръзновението си младите поколения, да дава знания и непрекъснато да обогатява своите, да достига до големи професионални и личностни висоти, но най-вече да сложи своя духовен отпечатък върху ученика, за да го последва, настигне и надмине.

 

 

Сериозната и отговорна работа на ръководство, учители и ученици дава своите резултати. Днес училището ни е генератор на нови идеи, актуални експерименти, среда за изява на учители и ученици!

 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vlevskiu/public_html/site/application/modules/default/controllers/IndexController.php on line 44