Училищни учебни планове за начален етап (I–IV клас) за учебната 2021/2022 година

Училищните учебни планове за учебната 2021/2022 година са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 18 от 01.09.2021 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 22 от ОЩЕ…

Система от символи на качествените показатели за определяне степента на постигане на очакваните резултати от обучението в I–III клас през учебната 2021/2022 г.

Системата от символи на качествените показатели за определяне степента на постигане на очакваните резултати от обучението в I–III клас през учебната 2021/2022 г. е приета на педагогически съвет с протокол ОЩЕ…

Училищни учебни планове за прогимназиален етап (V–VII клас) за учебната 2021/2022 година

Училищните учебни планове за учебната 2021/2022 година са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 18 от 01.09.2021 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 22 от ОЩЕ…