Училищни учебни планове за класовете в прогимназиален етап за учебната 2020/2021 година

Училищните учебни планове за класовете в прогимназиален етап са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 16 от 01.09.2020 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 14 ОЩЕ…

Училищни у чебни планове за класовете в първи гимназиален етап за учебната 2020/2021 година

Училищните учебни планове за класовете в първи гимназиален етап етап са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 16 от 01.09.2020 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол ОЩЕ…

Училищни учебни планове за XI-XII клас за учебната 2020/2021 година

Училищните учебни планове за XI-XII клас са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 16 от 01.09.2020 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 14 от 01.09.2020 ОЩЕ…