Правилник за дейността на училището през учебната 2020-2021 година

Правилникът е разработен на основание чл. 263, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет на основание чл. 263. (7) от ЗПУО с протокол № 16/01.09.2019 г.; утвърден със заповед на Директора 1027/13.09.2019 г.

Правилника можете да свалите оттук.