Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – 2020/2021 година

Програмата за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи през учебната 2020/2021 година е приета на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 262, ал. 3 от същия нормативен документ, чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 6 и решение на Педагогическия съвет (протокол № 16 от 01.09.2020 г.).

Програмата може да бъде изтеглена оттук.