Училищни у чебни планове за класовете в първи гимназиален етап за учебната 2020/2021 година

Училищните учебни планове за класовете в първи гимназиален етап етап са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 16 от 01.09.2020 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 14 от 01.09.2020 г. и е утвърден със Заповед на Директора № 715 от 01.09.2020 г.

Учебни планове по класове:

8А клас – профил „Чуждоезиков“ с изучаване на английски език

8Б клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с изучаване на английски език

8В клас – професионална паралелка „Организация на хотелиерството“ (код 8110101)

9А клас – профил „Чуждоезиков“ с изучаване на английски език

9Б клас  – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с изучаване на английски език

9В клас – професионална паралелка „Организация на хотелиерството“ (код 8110101)

10А клас – профил „Чуждоезиков“ с изучаване на английски език

10Б клас  – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с изучаване на английски език

10В клас – професионална паралелка „Организация на хотелиерството“ (код 8110101)