Училищни учебни планове за класовете в прогимназиален етап за учебната 2020/2021 година

Училищните учебни планове за класовете в прогимназиален етап са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 16 от 01.09.2020 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 14 от 01.09.2020 г. и е утвърден със Заповед на Директора № 715 от 01.09.2020 г.

Учебни планове по класове:

5А клас – иновативна

5Б клас – иновативна

5В клас

5Г клас

6А клас – иновативна

6Б клас – иновативна

6В клас

7А клас – иновативна

7Б клас – иновативна

7В клас