Училищни учебни планове за XI-XII клас за учебната 2020/2021 година

Училищните учебни планове за XI-XII клас са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 16 от 01.09.2020 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 14 от 01.09.2020 г. и е утвърден със Заповед на Директора № 715 от 01.09.2020 г.

Учебни планове по класове:

11А клас – профил „Чуждоезиков“ с изучаване на английски език

11Б клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с изучаване на английски език

11В клас – професионална паралелка „Организация на хотелиерството“ (код 8110101)

12А клас – профил „Чуждоезиков“ с интензивно изучаване на английски език в VIII клас

12Б клас  – профил „Природоматематически“ с интензивно изучаване на английски език в VIII клас

12В клас  – профил „Хуманитарен“ с интензивно изучаване на английски език

12Г клас – професионална паралелка „Организация на хотелиерството“ (код 8110101)