Училищни учебни планове – начален етап за учебната 2020/2021 година

Училищните учебни планове за класовете в начален етап са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 16 от 01.09.2020 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 14 от 01.09.2020 г. и е утвърден със Заповед на Директора № 715 от 01.09.2020 г.

Учебни планове по класове:

1А клас

1Б клас

2А клас

2Б клас

3А клас

3Б клас

4А клас

4Б клас