Правилник за дейността на училището през учебната 2020-2021 година

Правилникът е разработен на основание чл. 263, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет на основание чл. 263. (7) от ОЩЕ…

Годишен план за работата на училището през учебната 2020/2021 година

Годишният план за работата на учибището през учебната 2020/2021 година е приета на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 262, ОЩЕ…

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – 2020/2021 година

Програмата за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи през учебната 2020/2021 година е приета на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за ОЩЕ…

Програма за превенция на ранното напускане на училище – 2020/2021 учебна година

Програмата за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2020/2021 година е приета на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с ОЩЕ…

Стратегия за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян през периода 2021/2025 година

Стратегията за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян за периода 2014–2020 бе приета на заседание на Педагогическия съвет през 2014 година (може да бъде изтеглена оттук). През 2020 г. ОЩЕ…