Трета мобилност по проект „ICT@School” в Св. Джулианс, Малта


От 15.08. до 29.08.2020 год. Ренета Бакарова, Цветелина Мутафова и Магда Латинска взеха участие в двуседмичен структуриран курс по Програма „Еразъм+“ на тема: CLIL & ICT в Executive Trainig Institute, Св. Джулианс, Малта. По време на своето обучение те се запознаха с иновативни методи за интегрирано изучаване на предмет и език (CLIL) с активно използване на ИКТ, с интересни платформи за изработване на електронни уроци и ресурси за преподаване. Преподавателите обмениха опит и идеи със свои колеги от Полша, Чехия и Австрия.
Усвоените нови умения от учителите по химия, биология и история ще допринесат за намиране на баланс между езикова подготовка и овладяването на специфични научни знания от учениците в нашето училище; за успешно прилагане на иновативни методи и средства на обучение, поставящи учениците в активна позиция и мотивиращи ги да разширяват и обогатяват своите знания и умения, необходими за бъдещата им реализация. Добрият опит ще бъде приложен и в работата с учениците, приети в иновативните паралелките – „Природа и технологии“.
Средствата за финансиране участието на тримата преподаватели от СУ „В. Левски“ в структуриран курс в Малта са за сметка на проект „ICT@School” по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1.