Повишаване на качеството на образованието

С цел повишаване на качеството на образованието, Педагогическият съвет на училището приема План за квалификационната дейност, разработен на основание чл. 263, ал. 1, т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование

Приет е от Педагогическия съвет на основание чл. 263. (7) от ЗПУО с протокол № 17 от 09.09.2020.

Плана можете да изтеглите оттук.