ЩО Е ТО „Ученически съвет“ и кои са неговите членове в СУ ,,Васил Левски“ – гр. Троян?

Ученическият съвет при СУ „Васил Левски“ – гр. Троян е доброволна младежка непартийна организация със свой устав и органи на управление.

Той е създаден чрез свободно участие на учениците в училището. Неговите правомощия се основават изцяло на българското и европейското законодателство.

Като представителен орган на младите хора в СУ „В. Левски“ – Троян, Ученическият съвет подпомага работата на училищното ръководство, на Педагогическия съвет и на Училищното настоятелство. Осигурява реализация на младежки идеи, взаимодейства с други младежки организации и работи по реализирането на проекти за младите хора в общността. На практика той е безсрочен.

Основните цели на Ученическия съвет са:

 • да задоволява потребностите на младите хора в училището, да ги приобщава в обществения живот без каквито и да било различия като раса, цвят на кожата, пол, език, религия и етнически произход;
 • да подпомага, развива и обединява дейността на младите хора в СУ „Васил Левски” – Троян и да способства за създаване на младежки инициативи и участие в други на общинско, областно и национално ниво;
 • да информира младите хора за актуални проблеми;
 • да създава условия за развитието на неформално образование и ангажиране на свободното време на младите хора;
 • да спомага за създаване на условия за личностна изява на творческите способности на младежите в сферата на науката, изкуството и спорта;
 • да създава условия за активен диалог с публичните власти за решаване на проблеми на местната младежка общност.
 • да развива превантивна дейност по отношение влиянието на негативни фактори върху развитието на подрастващите.

Ученическият съвет постига своите цели чрез създаване на временни и постоянни комисии и избиране на техните членове с цел ефективна и целесъобразна дейност на съвета:

 • разработва и осъществява проекти по младежки, социални, оперативни и други донорски програми;
 • организира семинари, дискусии, срещи, конференции и други по теми, свързани с целите на организацията;
 • организира изложби, концерти, фестивали, спортни състезания и демонстрации в свободното време на учениците;
 • провежда изследователска дейност, анализи, тестове и анкетни проучвания;
 • осъществява социални и екологични инициативи в обществена полза;
 • разработва и поддържа електронна информация, свързана с целите и дейностите, публикувана на сайта на училището.

Ученическият съвет може да бъде спонсориран от Училищното настоятелство, да организира акции за набиране на средства, които да бъдат използвани съобразно нуждите на съвета, като всички приходи и разходи се документират.

Имаме честта да Ви представим настоящите членове на Ученическия съвет при СУ ,,Васил Левски“ – гр. Троян:

Председател – Мария-Магдалена Александрова

Членове:

 • Анита Кръстева
 • Анна Велчева
 • Бойко Раковски
 • Вероника Петрова
 • Виолета Никифорова
 • Владимир Петров
 • Вяра Чолакова
 • Габриела Якова
 • Георги Бойнов
 • Гергана Монева
 • Даниела Димова
 • Десислава Коларова
 • Дидо Доков
 • Дориана Тончева
 • Ирена Цветкова
 • Марина Лалева
 • Мария Ангелска
 • Мария Георгиева
 • Мария Пенова
 • Мартин Бочев
 • Михаела Дъковска
 • Михаил Хитров
 • Николай Пенчев
 • Ния Пауникова
 • Паолена Бънджева
 • Румен Радулов
 • Станислав Алашки
 • Теодора Моева

С благодарност за получената информация към настоящия председател на Ученическия съвет г-ца Мария-Магдалена Александрова и бившия председател – г-н Петър Аврамски.

И, разбира се, на г-жа Петя Нанковска.

Васил Марковски и Мартин Топалов – Клуб „Медии“