Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“

Проектът „Училище за откриватели“ ще даде възможност за продължаване и утвърждаване на добрите традиции за активно сътрудничество между учители, музейни специалисти, представители на местната общност и родители при реализиране на съвместни инициативи и извънкласни дейности. Ще се затвърди ролята на музея като образователно – информационен и развлекателен център за учениците от СУ ”Васил Левски”, гр. Троян.

Целта на проекта е да се провокират у малките ученици желание и интерес за проучване и запазване културното наследство на своя роден край чрез неформални практически дейности „извън“ учебника, уроци и съвместни инициативи с музейни специалисти, библиотекари и др. Проектните дейности ще помогнат на децата да развият своите умения да търсят и намират решения, да бъдат креативни и отговорни, да работят в екип, да оказват помощ и подкрепа, да изградят навик за активна учебна дейност.

Реализирането на проект „Училище за откриватели“, по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – Модул „Културните институции като образователна среда “ има основните цели:

  1. Да се провокират у малките ученици желание и интерес за проучване и запазване културно–историческото наследство на своя роден край чрез неформални практически дейности „извън“ учебника;
  2. Да се надградят и прецизират основните знания, уменията и отношения, свързани с формиране на обществени и граждански компетентности и да се развият творческите способности на учениците от начален етап от СУ „Васил Левски”, гр. Троян.
  3. Да се приложат иновативни подходи за обучение за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите, да се развият индивидуалните умения на учениците в мотивираща и позитивна среда.
  4. Да се създадат ефективни механизми за участие на общността и родителите на учениците в дейностите на училището.

Дейности:

А) Запознаване с музея:

Теми: Какво е това музей?“;  „Раждането на музея“; „Експонат“; „Колекция“; – практическо занимание с уредник от музея, дейностите ще бъдат съобразенис възрастовите особености на учениците;

Игри и дейности, свързани с правилното ориентиране из музейните зали и експозицията на музея, който ще бъде посетен.

Б) Уроци и изнесени обучения:

Теми: „Троян- градът, в който живеем“; „Природно и културно наследство на моя роден край“, „Българските корени“, „Българското възраждане XVIII – XIX в.“, „Минало и настояще на моя роден град“ , „България през XIV век“ и др.- проучване и събиране на информация по теми, включени в общообразователна подготовка по „Околен свят“ и „Човекът и обществото“ и темата на проекта;

Практическо занимание с учители, родители и музейни специалисти;

Създаване на крайни продукти: табла, презентации, филми, изложби и др. от ученици, учители, родители; представяне в училище и пред местната общност.

В) Практически занимания:

Посещение на музейни обекти и открити експозиции– съкровищата в музея- запознаване и разглеждане на музейни експозици и колекции; запознаване с работата на музейните специалисти и тяхната роля за съхраняване културата и традициите в нашата страна през вековете;

Музейни работилнички– открити уроци, тематични лектории, практически занимания и игри на разнообразни исторически теми; създаване и представяне на мултимедийни продукти за съхранени ценности от музейната експозиция или подбрани образци от музейните колекции; проучвания в региона, запознаване с методите и техниките за работа на терен и проблемите, възникващи при всяко едно археологическо изследване/откриване, обработка и съхранение на музеен експонат.

Създаване на крайни продукти: изложба, табла, видеоклипове, интерактивни игри и книжки, дидактични материали, мултимедийни продукти и др.

След посещението в музея: Представяне на крайни резултати и продукти;Публикации в местната преса и на интернет страницата на училището; Работилница на открито и състезание „Училище за откриватели“ за ученици от начален етап.