Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“

През учебната 2020/ 2021 учебна година учителите от начален етап ще работят по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“ .

Основната цел на този проект е да се създаде индивидуално портфолиото на учениците от начален етап при СУ „Васил левски“- Троян, което да се използва като алтернативно средство за оценяване и самооценяване постиженията на учениците в процеса на учене. То ще позволи на учителя и родителите да получат информация за развитието на учениците по различен от традиционния начин на оценяване. 

Линк към сайта на МОН