Твори зелено

В чест на предстоящия патронен празник на училището Методическо обединение „Природни науки“

обявява

КОНКУРС ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Конкурсът се провежда под името „Твори зелено“ и е посветен на популяризирането на устойчивото развитие и опазването на околната среда сред младите хора.

Цел и предмет на конкурса

 Основната цел на конкурса е устойчивото управление на отпадъците и подобряване на елементите на околната среда, чрез повишавана на осведомеността сред младите хора по отношение възможностите за рециклиране.

Предмет на конкурса са индивидуални проекти, които провокират творческо мислене у младите хора, възпитават в любов и грижа за природата, имат за цел промяна в ежедневното поведение и нагласите, насочени към опазване на околната среда и намаляване на негативното въздействие от човешката дейност.

Тема на конкурса

Участниците трябва да изработят макет (модел) на обект, процес или явление на тема

„Рециклирам, защото обичам природата“

Материали: материалите, които могат да се използват в изработката са по избор – природни и/или отпадъчни.

Условия за участие

Допустими за участие в конкурса са ученици – 4–12 клас.

Всеки един от участниците може да представи само един проект.

Представените за участие в конкурса проекти следва да отговарят на следните условия:

  • Да са обвързани с основната тема на конкурса „Твори зелено“ – Рециклирам, защото обичам природата;
  • Да отговарят на целите на конкурса, а именно да се повиши осведомеността сред младите хора по отношение възможностите за рециклиране.

 Критерии

КритерииМаксимален брой точки
Проектът отговаря на целта и темата на конкурса10
Проектът демонстрира творчески умения и научни познания10
Проектът въздейства естетически10

График на конкурса

08.02.2021 – 12.02.2021 г. събиране на проектите (проектите се изпращат или доставят в СУ „Васил Левски“, а на e-mail konkurs_vlevski1@mail.bg се изпраща снимка с резюме за изработката на модела).

15.02.2021 г. – 17.02.2021 г. оценка и обявяване на победителите.

Очакват ви награди!

Информация за място и час на награждаването ще бъде изнесена допълнително. Наградите се получават лично или чрез упълномощен представител.