Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“

През учебната 2020/2021 година учителите от начален етап при СУ „Васил Левски“ работят по

Национална програма „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА“, Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците в началния етап чрез създаване на индивидуално портфолио“.

Проектът е насочен към подпомагане на учениците от 1. до 4. клас при изработване на тяхното индивидуално портфолио и в подкрепа на усилията им в процеса на учене, развитие и израстване. В него ще се акцентира върху напредъка и  позитивните промени на всеки ученик чрез неговите най-добри, интересни и оригинални учебни постижения, определени според самопреценката на ученика. Индивидуалното портфолио ще включва материали, коментари на ученика и учителя, оценката на учителя, както и плановете за бъдеща работа- свързани с различни теми, обособени в следните раздели:

„Моят свят“ – представяне, приятели, интереси, маршрут до училище и др.

„Моят учебен труд“ – контролни работи, проекти, отзиви за прочетени книги, творчески работи и др. материали;

„Моето творчество“ –   рисунки, приказки, стихове, преразкази и др.

„Моите постижения“ – грамоти, сертификати, благодарствени писма и др.

„Впечатления и пожелания“ –  ученикът може да споделя и своите впечатления от театрални постановки, екскурзии, походи, посещения на музеи и други институции – т.е. всичко, за което детето иска да разкаже.

Портфолиото ще се използва за диагностика нуждите на ученика при постигане целите на обучението. То ще даде възможност за допълнителна индивидуална работа както с изоставащите, така и с талантливите ученици. Ще се актуализира периодично.