Обществен съвет

Със заповед на Директора на училището № 304/24.01.2023 г., на основание чл.265 от ЗПУО, чл.14, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, във връзка с Писмо с изх. № Е-1594/1/ от 22.11.2022 г. на Кмета на Община Троян, Заповед № РД-7-218 от 24.11.2022г. на Областен управител Ловеч

е определен

Следният поименен състав на редовните членове на Обществения съвет. на СУ „Васил Левски“, град Троян за периода от 23.01 2023 г. до 22.01.2026 г.:

Председател:

Силвия Николова – родител и представител на работодателите

и членове

1. Николай Хитров – представител на Община Троян;

2. Енида Бойчева – родител;

3. Паолина Лачовска – родител;

4. Антония Анастасова – родител;

5. Ивелина Христова – родител;

6. Кремена Топалска – родител;

7. Миглена Гачевска – родител;

8. Веселина Вълевска – родител.

Поименният състав на резервните членове на Обществения съвет. на СУ „Васил Левски“, град Троян за периода от 23.01 2023 г. до 22.01.2026 г.:

1. Валентин Петков – родител;

2. Петя Узунова – родител;

3. Мария Пенкова – родител;

4. Катя Раева- родител.

По-долу е PDF на заповедта: