Обществен съвет

Със заповед на Директора на училището № 202/21.01.2021, на основание чл. 258, чл. 259, ал. 1 и във връзка с чл. 266, ал. 2 от Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, ал. 1 и 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети, Протокол от Събрание на родителите от 21.01.2020 г. за избор на членове на Обществения съвет и писмо с вх. №. 709 от 21.11.2019 г. от Областен управител на работодателите и писмо регистрирано с вх. № 809 от 05.12.2019 г. от кмета на Община Троян за определяне на представител на Община Троян за включване в Обществения съвет към СУ „Васил Левски“, град Троян.

е определен

Следният поименен състав на редовните членове на Обществения съвет. на СУ „Васил Левски“, град Троян за периода от 21.01 2020 г. до 22.01.2023 г.:

1. Иванка Петрова Джабраилова – представител от Община Троян

2. Вера Петкова Добрева-Съботинова – родител

3. Петко Иванов Богдански – родител

4. Йорданка Величкова Костовска – родител

5. Силвия Николова Николова – представител на работодатели

6. Мария Енчева Пенкова – родител;

7. Красимира Тончева Пенкова – родител.

Поименният състав на резервните членове на Обществения съвет. на СУ „Васил Левски“, град Троян за периода от 21.01 2020 г. до 22.01.2023 г.:

1. Катя Иванова Раева – представител от Община Троян

2. Петранка Стоянова Марковска – родител;

Достъп до заповедта можете да получите тук.