СТЕМ обучения в нашето училище

(СТЕМ – наука, технология, инженерство и математика)

Нашето училище е Иновативно училище от 3 години и за този период непрекъснато се обогатява със съвременни технологии, а преподавателите непрекъснато се квалифицират и обменят своя опит с учители от различни училища в страната. Най-новата техника, доставена в училището, е част от оборудването по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и представлява STEM комплект за експериментална работа. Комплектът дава възможност за мултидисциплинарен подход при изследване на различни научни явления и включва процесорен модул с интегрирани цифрови сензори за измерване налягане на въздуха, температура на околната среда, ток, разстояние, движение, външна температура, GPS, светлина, микрофон, pH, относителна влажност, звук, универсален вход, напрежение и софтуер за визуализиране и анализ на измерванията.

Всичко това щепозволи ефективно реализиране на дейностите в иновативните паралелки, в които акцентът е поставен именно върху природните науки и информационните технологии.

За работа с Labdisc бяха обучени преподавателите по природни науки и г-жа Петя Маринова – библиотекар. На тях им предстоят и нови обучения, във връзка с работата им в STEM-центъра, чието изграждане предстои през лятото на тази година.

STEM-центърът ще обхване площ от приблизително 400 кв. м и в него ще се обучават повече от половината наши ученици. Те ще изучават науката „технологично“, ще имат достъп до различни кътове за работа, ще могат да се включат в различни дейности. Улеснена ще бъде визуалната връзка. Така у нашите ученици ще се изгради разбирането за единството на природните процеси, на всички области на човешкото знание. Така и ние – ръководството и преподавателите в иновативните паралелки – ще отговорим на очакванията за модернизация на училището и адекватно следване на политиката на МОН за развитие на STEM – науките в страната.