Квалификацията в СУ „Васил Левски“ продължава – 18 педагози участват в обучителен курс

В последните три дена от настоящата седмица 18 педагогически специалисти от Средно училище „Васил Левски“ – град Троян, се включиха в изнесено обучение в парк хотел „Арбанаси“ в едноименното великотърновско селце. Тема на обучението беше: „Коучинг – изкуството да бъдеш педагог – коуч“, която е част от проекта на МОН „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Пълната логистика бе поверена на Център за професионално обучение към „Матев – строй“ ЕООД, с подкрепата на РУО – Ловеч. Лекторът – Петя Марчева – Йошовска, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, представи пред педагозите същността на коучинга, ориентирайки аудиторията към разнообразни способи за комуникация между ученици и учители. Чутото и видяното убеди присъстващите, че „да бъдеш педагог коуч – невинаги е лесно, но винаги си заслужава“. Партньорството в образователната сфера е необходимо, тъй като създава позитивна среда за развиване на знанията, уменията и нагласите. Бяха приложени различни техники – презентации, работа в малки групи, работа по казуси, учене чрез преживяване, брейнсторминг, интерактивни игри. В края на присъствената част единодушно бе мнението, че участието в настоящата квалификационна дейност си е заслужавало и с готовност всички биха се включили в следващо обучение.