Система от символи на качествените показатели за определяне степента на постигане на очакваните резултати от обучението в I–III клас през учебната 2021/2022 г.

Системата от символи на качествените показатели за определяне степента на постигане на очакваните резултати от обучението в I–III клас през учебната 2021/2022 г. е приета на педагогически съвет с протокол № 18/ 01.09.2021 г. и е утвърдена със Заповед на Директора № 598 / 01.09.2021 г.

С текста можете да се запознаете тук.