Училищни учебни планове за начален етап (I–IV клас) за учебната 2021/2022 година

Училищните учебни планове за учебната 2021/2022 година са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 18 от 01.09.2021 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 22 от 01.09.2021 г. и е утвърден със Заповед на Директора № 592 от 01.09.2021 г.

Учебни планове по класове

Можете да изтеглите оттук.

Можете да изтеглите оттук.

IIа

Можете да изтеглите оттук.

IIб

Можете да изтеглите оттук.

IIIа

Можете да изтеглите оттук.

IIIб

Можете да изтеглите оттук.

IVа

Можете да изтеглите оттук.

IVб

Можете да изтеглите оттук.