Училищни учебни планове за прогимназиален етап (V–VII клас) за учебната 2021/2022 година

Училищните учебни планове за учебната 2021/2022 година са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 18 от 01.09.2021 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 22 от 01.09.2021 г. и е утвърден със Заповед на Директора № 592 от 01.09.2021 г.

Учебни планове по класове

Vа – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

Vб – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

Можете да изтеглите оттук.

VIа – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

VIб – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

VIв

Можете да изтеглите оттук.

VIг

Можете да изтеглите оттук.

VIIа – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

VIIб – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

VIIв

Можете да изтеглите оттук.