Училищни учебни планове за първи гимназиален етап (първа VIII–X клас за учебната 2021/2022 година

Училищните учебни планове за учебната 2021/2022 година са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 18 от 01.09.2021 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 22 от 01.09.2020 г. и е утвърден със Заповед на Директора № 592 от 01.09.2021 г.

Учебни планове по класове:

VIIIа – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

VIIIб – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

VIIIв – професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език

Специалност „Организация на хотелиерството“ (код 8110101)

Професия „Хотелиер“ (код 811010)

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Можете да изтеглите оттук.

IXа – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

IXб – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

IXв – професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език

Специалност „Организация на хотелиерството“ (код 8110101)

Професия „Хотелиер“ (код 811010)

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Можете да изтеглите оттук.

Xа – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

Xб – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

Xв – професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език

Специалност „Организация на хотелиерството“ (код 8110101)

Професия „Хотелиер“ (код 811010)

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Можете да изтеглите оттук.