Годишен план за дейността на училището през учебната 2021/2022 година

Годишният план за работата на училището през учебната 2021/2022 година е приета на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 262, ал. 3 от същия нормативен документ, чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 6 и е приет решение на Педагогическия съвет (протокол № 19 от 14.09.2021 г.).

Годишният план може да бъде изтеглен оттук.