ПОГЛЕД НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ КЪМ ДИГИТАЛНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЕТО ИМ

Проектно – базираното обучение и компетентностният подход бяха във фокуса на обучението на 58 педагогически специалисти от Средно училище „Васил Левски“ – град Троян, в първите декемврийски дни на 2021г.. Лекторът Борислава Иванова, представител на Център за обучение „Креативност“, насочи вниманието на присъстващите в Тиймс – пространството педагогически специалисти към практическите модели за работа, приложими към дигиталните поколения  Z и Алфа. Учителите получиха ценни препоръки как да планират и осъществяват адекватна на съвременните образователни условия екипна дейност, за да внедрят компетентностния подход в своята учебно – възпитателна дейност. Преходът от знания към умения беше основният девиз на презентираните добри педагогически практики в осъществявания непрестанно в хода на обучението дискусионен панел. Педагогическите специалисти от СУ „Васил Левски“ споделиха как внедряват вече в своята учебна дейност проектно – базираното обучение, а и насочиха вниманието на лектора към настоящите и бъдещите възможности за подобно обучение в СТЕМ – центъра на училището. В края на обучението се прокраднаха идеи за съвместна вътрешноинституционална екипна работа по посока интердисциплинарни дейности.