Проект „Образование за утрешния ден“

Проект „Образование за утрешния ден“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

От месец март 2022 година в СУ „Васил Левски“, по дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности“ (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране), стартира работата си одобреният клуб „Кодиране и роботика“ .

І. Информация за проекта:  https://mon.bg/bg/100725

ІІ. Платформа на проекта: https://oud.mon.bg/ 

III. Линк към предходни публикации за проекта: линк