Покана за участие в общо отчетно събрание на училищното настоятелство

 

Сдружение „Училищно настоятелство при Средно училище „ Васил Левски” – град Троян

ул.” 34-и Троянски полк” № 43

ПОКАНА

за участие в ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

Съвета на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при Средно училище „Васил Левски” – град Троян,регистрирано по реда на чл.18,ал.4 от ЗЮЛНЦ и чл.595 от ГПК, на основание чл.21/1/ от Устава на Сдружението, СВИКВА редовно Общо събрание на сдружението

Време на провеждане :

23 март 2022 г./ сряда/ от 17.30 часа

Място на провеждане :

Средно училище „ Васил Левски” – град Троян, ул.” 34-и Троянски полк” № 43, учителската стая

Дневен ред :

  1. Отчет за дейността на съвета на настоятелите за 2021 година и отчет на финансово-контролният съвет.
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г. на Сдружение  „Училищно настоятелство при Средно училище „ Васил Левски” – град Троян
  3. Приемане на бюджет за 2022 г. на Сдружение  „Училищно настоятелство при Средно училище „ Васил Левски” – град Троян
  4. Разни

   Откриването на общото събрание ще бъде в 17.30 часа ,при спадащ кворум по чл.22/2/ от Устава на сдружението в 18.30 часа

  Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в електронния сайт на СУ „Васил Левски” Троян и е поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

Троян, 22 февруари 2022г.

                                    Мая Гавраилова

                                    Председател на Съвета на настоятелите на сдружение

                                    „Училищно настоятелство при СУ „Васил Левски“ – град Троян