Обява

Възложител:

СУ „Васил Левски”

адрес: Троян, ул. „34-ти троянски полк“ № 43

тел.: 0670/6-27-72

e-mail: vlevski school@mail.bg

Основен адрес на въложителя: http://vlevski.eu

Обява с предмет:

Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда за изпълнение на дейностите по проект

BG05M20P001-2015-0001 „Ученически практики — 2”

и сключване на договори с организации работодатели, при които ще се провежда практическото обучение от представител на бизнеса.

Изисквания към кандидатстващите:

Представител на бизнеса с над седем години професионален опит..

Необходими документи:

Заявление по образец и документи, доказващи професионален опит и стаж.

Срок на валидност на обявата

10/03/2022 г., 17.00 часа.