Дейности по проект „Ученически практики – 2“

Ученици от професионалните паралелки реализират дейности по проект „Ученически практики – 2“

Наши ученици от професионалните паралелки „Организация на хотелиерството“ имат възможност да се включат в реализиране на дейностите по проект „Ученически практики – 2“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда и дава възможност за работа в реална работна среда по Дейност 1 и създаване на учебно-тренировъчни фирми по Дейност 2. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007–2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Основната цел на проекта е да повиши ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. В тази връзка нашето училище има договорени партньорства с над 10 представители на хотелския и ресторантьорския бизнес.

Проектът осигурява допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда и подобрява взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

По Дейност 1 28 наши ученици, навършили 16 г. провеждат практическо обучение в реална работна среда, а по Дейност 2. са създадени 2 учебно-тренировъчни фирми – „Млад приключенец“ и „Млад хотелиер“, с включени 21 ученици от първи и втори гимназиален етап. Ръководители на УТФ са представители на бизнеса в областта на хотелиерството и туроператорските дейности.

За повече информация:

https://www.mon.bg/bg/101025