Училищни учебни планове за първи гимназиален етап (VIII–X клас) за учебната 2022/2023 година

Училищните учебни планове за учебната 2022/2023 година са приети от Педагогическия съвет (Решение № 5 от протокол № 17 от 01.09.2022 г.); съгласувани са с Обществения съвет към училището (протокол № 26 от 01.09.2022) и са утвърдени със заповед на директора № 738 от 01.09.2022.

Учебни планове по класове

VIIIа – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

VIIIб – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

VIIIв – професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език

Специалност „Организация на хотелиерството“ (код 8110101)

Професия „Хотелиер“ (код 811010)

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Можете да изтеглите оттук.

IXа – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

IXб – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

IXв – професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език

Специалност „Организация на хотелиерството“ (код 8110101)

Професия „Хотелиер“ (код 811010)

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Можете да изтеглите оттук.

Xа – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

Xб – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на английски език

Можете да изтеглите оттук.

Xв – професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език

Специалност „Организация на хотелиерството“ (код 8110101)

Професия „Хотелиер“ (код 811010)

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Можете да изтеглите оттук.