Проект „Образование за утрешния ден“

Проект „Образование за утрешния ден“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

От месец декември 2022 година в СУ „Васил Левски“, по дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности“ (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране), стартира работата си одобреният клуб „Game2STEM“ с ръководител Свилен Димитров. Учениците ще се запознаят с приложения за мобилното програмиране и ще се включат в създаването на игра.

І. Информация за проекта:  https://mon.bg/bg/100725

ІІ. Платформа на проекта: https://oud.mon.bg/