Училищни учебни планове за начален етап (I–IV клас) за учебната 2023/2024 година

Училищните учебни планове за учебната 2023/2024 година  са приети от Педагогическия съвет (Протокол № 16 от 01.09.2023 г.); съгласувани са с Обществения съвет към училището (Протокол № 4 от 01.09.2023) и са утвърдени със заповед на директора № 861 от 01.09.2023.

Учебни планове по класове

Можете да изтеглите оттук.

Можете да изтеглите оттук.

IIа

Можете да изтеглите оттук.

IIб

Можете да изтеглите оттук.

IIIа

Можете да изтеглите оттук.

IIIб

Можете да изтеглите оттук.

IVа

Можете да изтеглите оттук.

IVб

Можете да изтеглите оттук.