Пътешествие във ремето – проект по Национална програма „България – образователни маршрути” – модул „Културните и научните институции като образователна среда“

Проектът „Пътешествие във ремето” по НП „България – образователни маршрути” – модул „Културните и научните институции като образователна среда“, който ще се реализира през учебната 2023/2024 год. с ученици от начален етап в нашето училище, ще даде възможност за утвърждаване на добрите традиции за активно сътрудничество между учители, музейни специалисти, представители на местната общност и родители при реализиране на уроци, ателиетата и извънкласни дейности. Вниманието на децата ще бъде ангажирано в редица съвместни прояви, които не само ще провокират интереса им към музеите изобщо, но и ще формират у тях умения да общуват с музейните експонати. Проектните дейности ще помогнат на малките ученици да развият своите умения да търсят и намират решения, да бъдат креативни и отговорни, да работят в екип, да оказват помощ и подкрепа, да изградят навик за активна учебна дейност.

Основни цели:

  1. Да се провокират у малките ученици желание и интерес за проучване и запазване културно–историческото наследство на своя роден край чрез неформални практически дейности.
  2. Да се приложат иновативни подходи за обучение за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите, да се развият индивидуалните умения на учениците в мотивираща и позитивна среда.
  3. Да се надградят и прецизират основните знания, уменията и отношения, свързани с формиране на обществени и граждански компетентности и да се развият творческите способности на учениците от начален етап от СУ „Васил Левски”-Троян.
  4. Да се създадат ефективни механизми за участие на представителите на местната общност и родителите на учениците в училищния живот.

Основни резултати:

  1. Повишаване интереса на малките ученици към историята и традициите на родния край и към музея като институция.
  2. Изграждане култура на поведение при посещение на музеи, изложби, театрални и библиотека и др.
  3. Развитие и усъвършенстване на уменията за прилагане на усвоените в клас знания в нови ситуации и при самостоятелно учене.
  4. Създаване на мотивираща учебна среда за развитие потенциала на всеки ученик и формиране на ключови компетентности.
  5. Включване на малките ученици в извънкласни/неформални дейности за усвояване и затвърдяване на знания и формиране устойчивост на интересите на учениците към традициите и културата на родния край.