Тренировка „Действие при пожар“

На 24 октомври (вторник)  от 10:15 до 10:45 в училище се проведе тренировъчно занятие на тема „Действие при пожар“.

Включиха се всички ученици, педагогическият и непедагогическият персонал, които в момента бяха на територията на училището. От 773 ученици участие взеха 716.

Занятието мина при висока организация. Всички класове, заедно с учителите, с които имаха часове в момента, напуснаха сградата през предвидените изходи.

Тренировката се провежда в изпълнение на изискванията на чл. 11 от Наредба 8121 з-647/2014 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите;  ДВ бр. 89/28.10.2014 г .

Клуб „Медии“