Участие в международен педагогически форум

Радостка Петкова, учител по български език и литература, история и цивилизация и психология, и Валентина Маринова, начален учител, взеха участие в XII Международна педагогическа конференция на тема: „Новите образователни предизвикателства пред Балканите – пресечна точка на източни и западни образователни модели“. Форумът, организиран от фондация „Кузманов“, се проведе от 3 до 5 ноември 2023 год. в Белград, Сърбия. В него се включиха повече от 60 преподаватели от цялата страна. Лекторите запознаха аудиторията със същността на ключовите компетентности, компетентностния подход в образованието на България, Хърватия и Сърбия, формиране на поведенчески (меки) умения и др. Споделени бяха добри практики. От проведената дискусия за особеностите на образователните системи в посочените по- горе страни беше направена категорична констатация, че от всяка училищна система могат да се черпят идеи, прилагането на които да направи училището желана територия за учениците.