„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Завършиха тренингите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Последният тренинг беше на абитуриентите от трите класа – 12а,  12б и 12в клас – в нашето училище.