ПОКАНА за участие в ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

Съвета на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при Средно училище „ Васил Левски” – град Троян, с ЕИК 110568333, на основание чл.21 ал.1 от Устава на Сдружението, СВИКВА Общо събрание на сдружението, както следва:

Време на провеждане :

10 януари 2024 г. / сряда/ от 17.30 часа.

Място на провеждане :

Средно училище „ Васил Левски” – град Троян, ул.” 34-и Троянски полк” № 43, учителската стая.

Дневен ред :

1. Обсъждане на подадени заявления за членство в сдружението и вземане на решение за прием на нови членове.

2. Обсъждане на подадени заявления за прекратяване на членство в сдружението и вземане на решение за прекратяване на членство поради подадени едностранни волеизявления до сдружението и поради едностранно прекратен контакт с организацията за повече от две години.

3. Избор на нов съвет на настоятелите на сдружението.

Откриването на общото събрание ще бъде в 17.30 часа, при спадащ кворум по чл.22 ал.2 от Устава на сдружението в 18.30 часа.

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в електронния сайт на СУ „Васил Левски” Троян и е поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

Троян, 07 декември 2023г.

                                    Мая Гавраилова,

Председател на Съвета на настоятелите на сдружение „Училищно настоятелство при СУ „Васил Левски“ – град Троян