ПОКАНА за участие в ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

Съвета на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при Средно училище „ Васил Левски” – град Троян, с ЕИК 110568333, на основание чл.21/1/ от Устава на Сдружението, СВИКВА редовно Общо събрание на сдружението, както следва:

Време на провеждане :

08 април 2024 г./понеделник/ от 17.30 часа.

Място на провеждане :

Средно училище „ Васил Левски” – град Троян, ул.” 34-и Троянски полк” № 43, учителската стая.

Дневен ред :

1. Приемане на годишен финансов отчет за 2023 г. на Сдружение  „Училищно настоятелство при Средно училище „ Васил Левски” – град Троян.

2. Приемане на бюджет за 2024 г. на Сдружение  „Училищно настоятелство при Средно училище „ Васил Левски” – град Троян.

3. Разни.

Откриването на общото събрание ще бъде в 17.30 часа, при спадащ кворум по чл.22/2/ от Устава на сдружението в 18.30 часа.

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в електронния сайт на СУ „Васил Левски” Троян и е поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

Троян, 08 март 2024г.

                                    Мая Гавраилова

                                    Председател на Съвета на настоятелите на сдружение  „Училищно настоятелство при СУ „Васил Левски“ – град Троян