Нов проект по Програма „Еразъм+“

Нашето училище е с одобрено финансиране по Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“, ключова дейност 1. Проектът „Позитивно образование – иновации, технологии и обучение на открито“, който ще се  реализира в рамките на осемнадесет месеца, е свързан с продължаваща квалификация на преподавателите по природни науки, чужди езици и информационни технологии и има за цел повишаване качеството на преподаване в училище. Учители ще усвоят умения за успешно използване на новите технологии и иновативни методи за преподаване и учене за формиране на ключови компетентности у учениците и създаване на позитивна образователна среда.

Благодарим на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята му на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“ за гласуваното доверие!