ПОГЛЕД НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ КЪМ ДИГИТАЛНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЕТО ИМ

Проектно – базираното обучение и компетентностният подход бяха във фокуса на обучението на 58 педагогически специалисти от Средно училище „Васил Левски“ – град Троян, в първите декемврийски дни на 2021г.. ОЩЕ…

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

СУ „Васил Левски“ участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и ОЩЕ…