ПРОЕКТ «УЧИЛИЩЕ НА ДВЕ СКОРОСТИ», КОМПОНЕНТ 1 «БЕЗ ЗВЪНЕЦ»

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ»
По схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.02 “Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния

материал и деца с изявени дарби”

 

 

 

Оновни дейности по проекта:

1.Допълнителна работа с ученици от начален курс за преодоляване на пропуските и изоставането от учебния материал.
2. Обучение на учителите, които ще работят с децата от целевите групи.
Одобрени на първи етап: 2 групи за училището
- една група във 2 клас, с включени 4 ученици
- една група в 3 клас, с включени 5 ученици
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 2 302.08 лв.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vlevskiu/public_html/site/application/modules/default/controllers/ProjectsController.php on line 41