Училище и бизнес - ръка за ръка

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.
Република България
Министерство на образованието и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.03 „Училищни и студентски практики”
Наименование на проект №0013: “Училище и бизнес –  ръка за ръка”
Продължителност на проекта: септември 2009 г. – май  2010 г.

Партньори по проекта:
„Балкан Плаза” АД
„Веника турс” ООД
„Лесо – Експорт – Импорт” ООД

Екип за реализация и управление на проекта:
Ръководител на проекта: Р. Русенова
Координатор на проекта: И.Радевска
Счетоводител на проекта: М.Матева

Цели на проекта:
Обща цел: Да се създадат условия за адаптиране на професионалното обучение в съответствие с нуждите на туристическия

бранш в община Троян.
Специфични цели:
- да се постигне по-високо качество в обучението на учениците от професионалните паралелки на СОУ “Васил Левски” - Троян;
- да се създаде трайно взаимодействие на училището с работодателите в съответствие с техните нужди;
- да се формират умения и навици у обучаемите за работа в реална работна среда чрез провеждане на допълващо

практическо обучение по специалностите „Готвач”, „Сервитьор – барман”, „Администратор” и „Камериер”.

Общ брой на целевата група:  
Ученици – 76; Учители – 6;  Наставници - 3
Целевата група включва:
- ученици от X, XI и XII клас от професионалните паралелки “Организация на хотелиерство” на СОУ “В. Левски”, гр. Троян;
- учители от професионалните паралелки “Организация на хотелиерството” и профилираните технологични паралелки с

направление “Туризъм” на СОУ “В. Левски”, гр. Троян;
- наставници от организациите – партньори.

Сума на безвъзмездна финансова помощ: 55 779.33 лева

Основни дейности:
1. Подготовка, организиране, наблюдение и оценка на проекта.
2. Разработване на програма и времеви график за провеждане на практическото обучение.
3. Подготовка и организация на практическото обучение:
3.1. Сформиране на учебните групи за практиката;
3.2. Определяне на наставници и преподаватели, които да наблюдават работата на обучаемите;
3.3. Разработване на индивидуална работна програма.
4. Провеждане на предварително обучение.
5. Провеждане на практическото обучение.
6. Обучение на преподаватели от водещата организация.
7. Оценка на обучаемите, участвали в практиката:
7.1. Изработване на критерии за оценка на обучаемите;
7.2. Провеждане на конкурс;
7.3. Удостоверяване на завършената практика.
8. Провеждане на дискусионен семинар на тема “Укрепване на връзките между образователните институции и бизнеса в

съответствие с нуждите на туристическия бранш в региона”.
9. Дейности по информация и публичност:
9.1. Начална пресконференция;
9.2. Публикации;
9.3. Информация за проекта на информационното табло на училището;
9.4. Информация за проекта на интернет страницата на училището;
9.5. Издаване и разпространение на информационна дипляна за проекта;
9.6. Заключителна пресконференция.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vlevskiu/public_html/site/application/modules/default/controllers/ProjectsController.php on line 41