В ателиетата прекрасни - талантливи ще пораснем

Европейски  Социален Фонд  2007 – 2013 г.
Република България,   МОМН
Оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси”
Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ:
BG051PO001 - 4.2.03 “Да направим училището привлекателно за младите хора”
Наименование на проект №0287:  “В ателиетата прекрасни - талантливи ще пораснем”
Продължителност на проекта:  септември  2009 г. –  юли  2010 г.

Партньори по проекта:
- Община Троян
- ОУ “Васил Левски” – с.Борима
- НЧ “Наука” – Троян

Екип за реализация и управление на проекта:
Ръководител на проекта: Р. Русенова
Координатор на проекта: Т. Василкова
Организатор “Информация и публичност”: И. Радевска
Счетоводител на проекта: М. Матева

Цели на проекта
Обща цел: Да се подобри достъпът до образование и обучение и да се създадат условия за развитие на личностния потенциал

на учениците от СОУ “В.Левски” – Троян и ОУ “В. Левски” – с. Борима чрез целогодишното им ангажиране, вкл. и през

ваканциите, в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с техните потребности, заложби и интереси.
Специфични цели:
- Да се осигури целогодишно ангажиране на учениците и осмисляне на свободното им време чрез провеждане на различни

форми на отдих, туризъм, училищни и междуучилищни състезания и форуми.
- Да се подобрят личните и социални умения на учениците чрез създаване на ателиета по интереси в сферите на науката,

изкуството и спорта.
- Да се създадат условия за социализация на учениците, чрез постигане на подобрен психологически и етнически климат в

училищата и чрез участието на преподавателите и родителите.

Общ брой на целевата група:  575 ученици
541 ученици от СОУ “В.Левски“ – Троян
34 ученици от ОУ “В.Левски“ – с. Борима

Обща стойност на проекта: 155 415 лева
Сума на безвъзмездна финансова помощ:   143 270.77 лева

Основни дейности по проекта:
1. Подготовка, организиране, наблюдение и оценка на проекта
2. Организация и провеждане на ваканционните дейности:
2.1. Събиране на заявления за участие и сформиране на групите
2.2. Разработване на програми и времеви график
2.3. Провеждане на Лятна лагер-школа /1.09. – 6.09.2009 г./
2.4. Провеждане на “Пътуващо училище”/7.09. – 12.09.2009 г./
2.5. Провеждане на “Ски-училище” /януари 2010 г./
2.6. Провеждане на “English Holiday School” /април 2010 г./ 
2.7. Провеждане на “Зелено училище” /април 2010 г./
2.8. Представяне на резултатите от ваканционните дейности и връчване на свидетелства за участие
3. Организация и провеждане на извънкласните дейности /септември
2009 г. – май 2010 г./
3.1. Събиране на заявления за участие и сформиране на групите за различните ателиета /септември 2010 г./
3.2. Разработване на програми и времеви график на провеждане /септември 2010 г./
3.3. Провеждане на извънкласни дейности в създадените ателиета: /октомври 2009 г. - май 2010 г./
“Палитра” и “Иконопис”;
“Книжен свят” и “В обектив”;
“Музика” и “Танци”;
“Спорт” /баскетбол, волейбол, футбол/;
“Туризъм”;
“Наука” /информационни технологии и астрономия/.
Общ брой на ателиетата - 18
/СОУ “В.Левски” - 13;  ОУ “В.Левски” – с.Борима - 3;  НЧ”Наука” - 2/
4.Представяне на междинните резултати от работата в ателиетата и провеждане на междуучилищни дейности:
4.1. Организиране на изложба
4.2. Издаване на училищен  вeстник ”Междучасие”
4.3. Издаване на Алманах
4.4. Организиране на концерт
4.5. Провеждане на спортни състезания
4.6. Организиране на празник  “Две училища – един патронен празник”
4.7. Провеждане на туристически поход “По стъпките на Левски”
5. Организиране на “Парад на талантите” за представяне на резултатите от проведените извънкласни занимания и връчване на

грамоти
6. Провеждане на Общинска конференция на тема: “Образованието и децата – ангажимент на цялото общество”
7. Дейности по информация и публичност

Количествени индикатори за изпълнение на дейностите по проекта:
- Брой обхванати ученици – 575;
- Брой училища, включени в проекта – 2;
- Брой проведени дейности през ваканциите – 5;
- Издадени 90 броя Книга за участника в “Пътуващо училище”;
- Брой издадени  сертификати – 270;
- Издадени грамоти – 305;
- Брой сформирани групи в ателиета – 18;
- Организиран 1 концерт;
- Организирана 1 изложба;
- Проведени 2 междуучилищни спортни състезания;
- Издадени 4 броя на в. “Междучасие”;
- Издаден Алманах – 200 броя;
- Организиран 1 междуучилищен празник;
- Проведен 1 туристически поход;
- Организирано междуучилищно мероприятие “Парад на талантите”;
- Проведени 2 пресконференции;
- Направени минимум 8 прессъобщения;
- Издадени 4 публикации;
- Изработен 1 рекламен клип;
- Изработен 1 видеофилм;
- Минимум 5 изнесени информации на училищното табло;
- Минимум 7 информационни материала публикувани на интернет-страниците на училището и партньорите;
- Издадени и разпространени 1000 броя информационни дипляни;
- Издадени и разпространени 800 броя информационни листовки;
- Направени 650 броя знаменца, отговарящи на изискванията за визуална идентификация;
- Закупени 650 броя тениски, отговарящи на изискванията за визуална идентификация;
- Закупени 650 броя шапки, отговарящи на изискванията за визуална идентификация.

Качествени индикатори за изпълнение на дейностите по проекта:
- Създадени условия за развитие на личностния потенциал на учениците от СОУ “В.Левски” и ОУ “В.Левски” – с.Борима;
- Разширени и разнообразени извънкласните и извънучилищни дейности и повишено качество на обучение в тях;
- Засилен междуучилищен диалог и трайно изградено партньорство между училища, местна власт и НПО;
- Включени всички заинтерисовани страни, вкл. и родителите в процеса на социализация на учениците;
- Подобрен психически и етнически климат в училищата;
- Създадени условия за работа в екип;
- Въведени нови методики на преподаване;
- Популяризиран проект и принос на ЕСФ и българско правителство сред всички заинтересовани страни и широката общественост.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vlevskiu/public_html/site/application/modules/default/controllers/ProjectsController.php on line 41