Училищни учебни планове – начален етап за учебната 2020/2021 година

Училищните учебни планове за класовете в начален етап са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 16 от 01.09.2020 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 14 ОЩЕ…

Училищни учебни планове за класовете в прогимназиален етап за учебната 2020/2021 година

Училищните учебни планове за класовете в прогимназиален етап са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 16 от 01.09.2020 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 14 ОЩЕ…

Училищни у чебни планове за класовете в първи гимназиален етап за учебната 2020/2021 година

Училищните учебни планове за класовете в първи гимназиален етап етап са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 16 от 01.09.2020 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол ОЩЕ…

Училищни учебни планове за XI-XII клас за учебната 2020/2021 година

Училищните учебни планове за XI-XII клас са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 16 от 01.09.2020 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 14 от 01.09.2020 ОЩЕ…

Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците през учебната 2020/2021

Етичният кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците през учебната 2020/2021 година е разработен на основание чл. 175 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от ОЩЕ…