Развиваме умения за 21-ви век у учениците

През месец август беше подписан Договор за отпускане на финансова подкрепа за проекта „Иновативна класна стая днес“, с който СУ „Васил Левски“ – гр. Троян кандидатства през настоящата 2020 година. Той е свързан с повишаването на квалификацията на учителите чрез участие в структурирани обучителни курсове по програма „Еразъм+“, КД1 „Образователна мобилност за граждани”.

Приоритетите  на образованието в българското училище определят и двете основни теми, залегнали в проекта: развиване у учениците на умения за 21 век и  STEAM образованието,  чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Така идеята за тяхното приложение ражда и името на проекта Иновативна класна стая днес (Innovative Classroom Today). Говорим за иновативната класна стая днес, защото :

– учениците ще интегрират своите познания по различни предмети;

– ще разберат връзките между отделните дисциплини;

– ще бъдат вдъхновени да изучават света около себе си, използвайки нови, модерни технологии;

– ще  се промени тяхното отношение към науките;

– ще работят творчески и критически за разрешаване на съществени проблеми.

Всичко това ще доведе до промяна на качеството на живот и кариерно развитие на учениците чрез:

1. Подготовка на учителите с практически идеи за преподаване в съответствие с глобалните умения на пет нива

– комуникация и сътрудничество;

– креативност и оценъчно мислене;

– познаване на културите и активна гражданска позиция;

– контрол на психическото и емоционално благосъстояние;

– дигитална грамотност.

Защо :

– защото глобалните умения откриват възможности за всеки обучаем;

– подготвя учениците за учене през целия живот;

– всички тези умения биват измервани и оценявани чрез придобитата компетентност и реализация на пазара на труда.

2. Подобряване на ефективността на преподаване от учителите в училище

– надграждане и усъвършенстване на компетенциите на учителите – дигитални, комуникативни, презентационни, социални, културни, за работа в екип от международни участници;

– развиване на езиковите компетенции;

– мотивиране на учителите за работа в променящите се условия на съвременния живот;

– разширяване на сътрудничеството на учителите от СУ „В. Левски” с учители от други европейски училища и др.

3. Реализиране главната цел на проекта: Създаване на творчески условия за работа в съвременната иновативна класна стая чрез повишаване квалификацията на учителите по чужд език и предмет на чужд език за подобряване на качеството на образованието в СУ „Васил Левски“ – гр. Троян.

Шестима учители ще се обучават в две приемни институции: EUROPASS TEACHER ACADEMY в Барселона, Испания и PRIMERA COURCES в Любляна, Словения.

Темите, по които ще се обучават учителите са: STEAM education – for a reality oriented and fun learning environment; Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies, организирани от EUROPASS и ICT in my classroom: Enhancing students’ learning, collaboration, motivation and creativity across the curriculum, организиран от PRIMERA.

Учителите са подбрали курсовете така, че да имат възможност да придобият нови знания и умения, за да бъдат подготвени за реализиране идеите на новото време за формиране и развиване у учениците на умения, необходими за 21 век, в процеса на което използването на технологиите и STEAM образователната рамка имат съществен дял.

Когато едно обучение се осъществява на езика, който се преподава от участниците в мобилностите, това е сигурна гаранция, че в дългосрочен план, проектът ще докаже своята целесъобразност и ще утвърди своята полезност за учителите и техните ученици. Несъмнено, ще подобри и имиджа на училището като образователна институция с Европейски стандарти, в която преподавателите използват най-новите технологии и творчески подходи на преподаване в иновативната класна стая.

В логическа връзка с настоящия проект, успешното кандидатстване на СУ „Васил Левски“ – гр. Троян  за финансиране за изграждане на СТЕМ-център в училище се явява естествено продължение на идеята за работа в нови, съвременни условия, където ученици и учители ще бъдат мотивирани за активна работа в иновативните паралелки.