Ученици развиват иновативни умения чрез STEAM образование

През месец август беше подписан Договор за отпускане на финансова подкрепа за проекта „Иновативна класна стая днес“, с който СУ „Васил Левски“ – гр. Троян кандидатства през настоящата 2020 година. ОЩЕ…

Повишаване на качеството на образованието

С цел повишаване на качеството на образованието, Педагогическият съвет на училището приема План за квалификационната дейност, разработен на основание чл. 263, ал. 1, т. 7 от Закона за предучилищното и ОЩЕ…

Училищно настоятелство

Съветът на настоятелите (училищното настоятелство) подпомага дейността на училищното ръководство и на училището като цяло. Регистрирано е по реда на чл. 18, ал. 4 от ЗЮЛНЦ и чл. 595 от ОЩЕ…