Участие – в международното изследване PISA

Тази година нашето училище бе включено в международното изследване PISA.

Включването в изследването става на случаен принцип, като тази година извадката включва ученици, родени през 2005 година.

Този път нашето участие беше с 67 ученици – от тях се явиха 61.

PISA, Програмата за международно оценяване на учениците (на английски: Programme for International Student Assessment) е тест, оценяващ функционалната грамотност на учениците в различни страни по света и умението им да прилагат знанията в практиката. Извършва се веднъж на три години. В теста участват юноши на възраст 15 години. Тестът е разработен през 1997 г., за пръв път е приложен през 2000 г. Тестът се организира от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), заедно с консорциум от водещи международни научни организации, при участието на националните центрове. Дейността на консорциума се ръководи от Австралийския съвет за педагогически изследвания (ACER) при активното съдействие на Нидерландския национален институт за педагогически измервания (CITO), на Службите за педагогическо тестване на САЩ (ETS), Националния институт за изследвания в областта на образованието (NIER) в Япония, организацията WESTAT (САЩ) и други авторитетни в света на образованието организации.

Българското участие в PISA се координира от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование.

В изследването вземат участие страните участнички в ОИСР, а също тези страни, които си взаимодействат с ОИСР. Броят на такива страни всеки път съществено нараства.